اخبار
انجام عملیات ضدعفونی معابر شهری عسلویه و نخل تقی برای مقابله با کرونا
مسابقات ورزش همگانی در ملی حفاری برگزار می شود